اسكيمر يا اصلاحا چربي گير در ديواره استخر و يا جكوزي تعبيه ميگردند و جهت چربي گيري و رد نشدن برگ و آشغال به داخل آنها و با ظرفيتهاي 7lit و 15lit ميباشند.