از تست كيت ها جهت مشخص نمودن ميزان PH , CL آب استفاده گرديده و در 2 نوع مايع و قرص توليد ميشوند.