جلوگیری از ایجاد رسوب روی دیواره های آب های سخت با سختی گیر انجام می شود. در سختی گیر از جریان کمپلکس برای این امر استفاده می شود. در سختی گیر رسوبات از حالت یونی به حالت کریستالی تبدیل می شود. این کریستال ها غیر چسبنده هستند. این ذرات چسبنده بر روی آب معلق شده و امکان حذف توسط فیلترها را فراهم می آورد.

سختی گیر آب استخر و ویژگی های آن

سختی گیر آب استخر از مواد شیمیایی برای رسوب گزاری استفاده نمی شود که این امر باعث جلوگیری از آلوده شدن آب استخر می شود. استفاده از دستگاه سختی گیر هزینه را کاهش می دهد. نگهداری و مراقبت از این دستگاه آسان است. کاهش مصرف سوخت از دیگر مزایای سختی گیر است. سختی گیر باعث می شود در هنگام سرد یا گرم شدن آب رسوبات روی سطوح داخلی ایجاد نشوند.