در هر سونا خشك يكسري لوازم جانبي شامل سطل وملاقه ء ساعت شني و دماسنج مورد استفاده قرارداده ميشود.