نقشه شماره یک

بواسطه این نقشه میتوان لوله کشی استخر را بهمراه کلیه ملزومات مورد نیاز آن را بصورت دقیق و استاندارد انجام داد. البته یکسری از ادوات بصورت option معرفی گردیده و نبود آنها خللی در کار تصفیه و فیلتراسیون انجام نخواهد داد.

نقشه شماره دو

بواسطه این نقشه میتوان لوله کشی استخر را بهمراه کلیه ملزومات مورد نیاز آن را بصورت دقیق و استاندارد انجام داد. البته یکسری از ادوات بصورت option معرفی گردیده و نبود آنها خللی در کار تصفیه و فیلتراسیون انجام نخواهد داد.

نقشه شماره سه

بواسطه این نقشه میتوان لوله کشی Backwash فیلترهایی را که فاقد mutivalve میباشند را بصورت کامل انجام داد.