اين هيترها كه در 2 مدل ميباشند که جهت سوناهاي خشك كاربرد دارند و با قدرتهاي از 3kw تا 12kw توليد ميگردند.